Komentari

Kako poslati komentar
Ispod svakog priloga nalazi se uokvireno polje u kom možeš upisati komentar. Pored toga potrebno je poslati ime i e-mail adresu. Otvori prilog na koji želiš poslati komentar, a ispod njega se nalaze polja koja treba popuniti. Idi redom: upiši ime (Name), tvoju E-Mail adresu (neće biti objavljena) i website ili web-stranicu (ovo polje može, ali ne mora biti popunjeno), a zatim upiši komentar. Nakon toga klikni na „Kommentar absenden“ (komentar poslati). Ukoliko se pojavi informacija „FEHLER“ (greška) znači da jedno ili više polja, u koja je neophodno unijeti potrebne podatke, nije ispravno popunjeno – ponoviti proces.
Kako poslati prilog
Ukoliko želiš poslati prilog koji bi, po tvom mišljenju, trebao biti objavljen na blogu pošalji tekst na našu adresu (jugosloveni@nasa-jugoslavija.org) uz napomenu „Prijedlog priloga za objavljivanje“.

Comments are closed.